November 05, 2012

P's baptism


Mamiya RZ, Kodak Portra 400

1 comment: